1. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja działań Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego.
2. Promowanie Ustronia jako ośrodka przyjaznego narciarzom i turystom.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA

43-450 Ustroń, ul. Rynek 2

Telefon, fax: 033/854-26-53

e-mail:  informacja@ustron.pl

Komandor zawodów : Andrzej Nowiński

Biuro Zawodów: w miejscu rozgrywania zawodów – bulwary nad Wisłą w sąsiedztwie stacji benzynowej

(Al. Legionów, skrzyżowanie z Armii Krajowej)

3. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

VI MISTRZOSTWA USTRONIA W SPRINTACH TECHNIKA KLASYCZNĄ odbędą się w dwóch konkurencjach: na nartorolkach do stylu klasycznego i hulajnogach sportowych.

Miejsce rozgrywania zawodów: Bulwary nadrzeczne w centrum Ustronia skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Armii Krajowej, w pobliżu stacji benzynowej. Data: 22 marca 2014 roku.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową  uczestnik akceptuje poniższe ustalenia:

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

– Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

– Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.

– Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

– W razie wypadku uczestnik nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

– Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w  zawodach.

–  W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

– Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

– Swoim podpisem uczestnik zawodów zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja.

Każdy uczestnik otrzyma na czas zawodów numer startowy. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w otrzymany numer.

Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, a zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą oraz, jeśli jest to konieczne, pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Zapisów można dokonywać w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 10:50

Udział w zawodach jest bezpłatny.

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Zawody rozgrywane są w stylu klasycznym. Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt – nartorolki i hulajnogi. Zawodnicy obowiązani są posiadać : do startu na nartorolkach: kije narciarskie i buty w systemie SNS Pilot, do startu na hulajnogach: obuwie sportowe.

obowiązuje start na sprzęcie udostępnionym przez Organizatora. Wyjątkiem jest możliwość startu dzieci na własnych hulajnogach.

Zalecamy zapatrzenie się w ochraniacze na kolana i łokcie oraz kaski. Zawodnicy niepełnoletni startują w kaskach obowiązkowo!

W dniu zawodów, przed rozpoczęciem wyścigu, tylko do godziny 10:45, będzie możliwość wypróbowania sprzętu.

hulajnogi sportowe i nartorolki są sprzętem, który pozawala na osiąganie znacznych prędkości, a dysponują ograniczonymi możliwościami hamowania. W związku z tym Organizator zaleca rozsądną ocenę przez zawodników swoich umiejętności na trasie, a zwłaszcza na nawrocie, celem uniknięcia wypadków.

wyścig odbędzie się na wydzielonej trasie. Ponieważ jednak nie można całkowicie wykluczyć pojawienia się osób postronnych na trasie, zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.

wyścig będzie odbywał się w formie jazdy indywidualnej na czas. Szczegółowe informacje o zasadach rozegrania startu zostaną podane na odprawie o godzinie 10:50.

– We wszystkich sprawach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu obowiązujących w czasie trwania zawodów będzie decydował Organizator.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania zawodów.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją.

– W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją
– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

6. PROGRAM ZAWODÓW

– Zapisy – w dniu zawodów od godziny 10:00 do 10:50 w biurze zawodów – bulwary nad Wisłą

– Odprawa techniczna i wręczenie numerów startowych – godzina 10:50 na miejscu startu

– Informacje na temat organizacji startu na odprawie przedstartowej

– Godzina 11:00 – start pierwszego zawodnika

– Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców – na bulwarach, po zakończeniu startu wszystkich zawodników i wywieszeniu listy wyników

7. ZASADY NAGRADZANIA

Puchary otrzymuje pierwszych pięć osób /5 kobiet i 5 mężczyzn/ w klasyfikacji open nartorolek i hulajnóg.

Dla pięciu najlepszych zawodników /5 kobiet i 5 mężczyzn/ w klasyfikacji open nartorolek dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe.

8. KATEGORIE

Nartorolki:

– mężczyźni open

– kobiety open

Hulajnogi:

– mężczyźni open

– kobiety open

9. KARY

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

– Upomnienie.
– Dyskwalifikacja.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

11. PROTESTY

Protesty do Komisji Sędziowskiej zawodów można składać w formie pisemnej nie później niż pół godziny od czasu zamknięcia trasy. Decyzja ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego.

12. INFORMACJE KOŃCOWE

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

– Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na nartach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.

– Na trasie zawodów występuje nawrót o sto osiemdziesiąt stopni.

– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

– Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

– W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Like this post0
Go top